Villkor - BÅT

Yachtaction logo

Villkor för auktion av båtar:

Lagen

1. Inledning

2. YachtActions roll i affären

3. Auktionerna

4. Auktionsobjekt

5. Säljare

6. Köpare

7. Angivna priser

8. Provision

9. Inropsuppdrag

10. Handpenning

11. Slutbetalning och leverans

12. Köparens undersökningsplikt

13. Tryck och skrivfel samt tekniska fel eller problem

14. Säljarens ansvar för fel på båten

15. Moms

16. Dröjsmål vid betalning

1. Inledning

YACHTACTION.se är en specialiserad hemsida som säljer fritidsbåtar och båtutrustning på auktion. Sidan är öppen både för privatpersoner och företag.

2. YachtAction:s roll i affären

YACHTACTION förser köpare och säljare med en auktionsplats för fartyg, fritidsbåtar och båtutrustning på internet.

3. Auktionerna

Auktionerna kommer att hållas i den takt båtarna kommer in och normalt ligger en båt ute i ca 8-14 dagar. Budgivningen är offentlig men endast köparens budnamn visas. Man måste vara registrerad medlem för att kunna lägga ett bud via hemsidan. Budgivning kan ske när som helst under den tid då båten ligger ute. Varje objekt har en klocka som visar när auktionen avslutas. Läggs ett nytt bud när det är 3 minuter eller mindre kvar till stängning, förlängs auktionen ytterligare 3 minuter. Detta förfarande pågår tills att inga bud inkommer inom 3-minutersgränsen. Först då är auktionen avslutad.

När auktionen är avslutad blir vinnaren och säljaren av båten kontaktade av YACHTACTION för kontrakt och uppgörelse av affären. Både vinnande budgivare och säljare är skyldiga att passa telefonen och läsa sin e-post efter auktionsavslutet. I de fall YACHTACTION inte kan få kontakt med den vinnande budgivaren senast påföljande arbetsdag efter auktionen, trots upprepade försök, har YACHTACTION rätt att erbjuda andra budgivare att köpa auktionsobjektet. YACHTACTION ansvarar ej för skada eller förlust eller följdskador som kan åsamkas budgivare eller uppdragsgivare, på grund av tekniska fel, kommunikationsproblem etc.

YACHTACTION ansvarar inte för om bud ej registreras, kontakt ej etableras efter budgivningen, fel budgivare kontaktas eller om auktionsobjekt sålts till annan än högste budgivare. YACHTACTION ansvarar ej heller för skada eller förlust eller följdskador som kan åsamkas budgivare eller uppdragsgivare på grund av att det reservationspris som noterats i YACHTACTION:s interna system är fel eller inte har blivit godkänt av uppdragsgivaren, med påföljd att auktionen måste göras om.

4. Auktionsobjekt

Båtarna som säljs finns i normalfallet ute hos våra kunder (säljare) Alla säljare ska beskriva sina båtar så noggrant som möjligt och i vissa fall har säljaren även gjort en besiktning. Detaljuppgifter i beskrivningarna av båtarna kan dock inte garanteras. Köparen måste själv kontrollera båtens skick vid visning eller avhämtning och godkänna att skicket motsvarar det köparen har rätt att förvänta sig med hänsyn till beskrivningen. Det framgår tydligt av båtbeskrivningen när säljaren är ett företag. I övriga fall är det privatpersoner som är säljare.

5. Säljare

Säljare är det företag eller privatperson som lämnat in en båt eller tillbehör som ska säljas på auktion. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt samt att kunna avstå från försäljning på grund av tekniska problem, felskrivningar eller av andra liknande skäl. Det åligger köparen att kontrollera att båten inte är behäftad med skuld eller någon annan form av myndighetsåtgärd.

Vid varje objekt framgår det tydligt om båten ägs av privatperson eller företag och alla kontaktuppgifter finns till ägaren.

6. Köpare

Vinnande budgivare är alltid bunden vid sitt bud. Det gäller även om reservationspriset inte är uppnått. Vinnande budgivare har en rättighet att köpa försäljningsobjektet om reservationspriset är uppnått. Vid lika bud eller tvister om budgivningen avgör YACHTACTION ensamt och slutgiltigt vilket bud som har företräde. Den som bjuder för annan påtar sig fullt ansvar för fullföljande av köpet såsom den som bjuder för egen räkning. Köpare kan vara både privatperson och företag. Olika villkor och köprättsliga regler gäller för privatpersoner respektive företag. Köpare som väljer att delta i auktionerna skall följa YACHTACTION:s regler och anvisningar.

Köpare skall i förväg ha tänkt igenom hur köpet skall finansieras och vilket inköpspris som är lämpligt. Köparen skall själv eller genom ombud besiktiga och godkänna båten de ropat in. Som giltig grund att avstå köpet, avses att båten funnits ha väsentliga fel eller brister som ej angivits i säljarens beskrivning.

Om högsta budgivare väljer att avstå köpet av annan anledning än ovan, har Yachtaction rätt att få ersättning motsvarande 1% av det avslutande budet på objektet.

 7. Angivna priser på auktionsobjektet

Har inte reservationspriset uppnåtts har säljaren (oftast ägaren till båten) rätten att få godkänna det högsta budet. Här sker i många fall en förhandling efter auktionen och köparen får normalt besked inom ett dygn. Är reservationspriset uppnått har köparen en rättighet att köpa och säljaren en skyldighet att sälja auktionsobjektet till överenskommet pris.

På objektet finns angivet listpris och det är ett uppskattat värde på motsvarande båt i felfritt skick, läs därför beskrivningen noggrant. De listpriser som anges bygger på erfarenhet och statistik på avslutade båtaffärer. Budgivningen sker inklusive moms och listpriset anges alltid inklusive moms. Momsen kan vara avdragsgill och då framgår det av beskrivningen.

8. ProvisionAuktionshammare Slagavgift

Provision utgår enligt nedanstående:

Försäljningspris:                  0-20.000:-       provision:  500:- inkl moms 

                                20.001-1.000.000:-                              5%

                                     över 1.000.000:-       enligt separat överenskommelse.

Procentsatsen beräknas på det faktiska försäljningspriset efter avslutad auktion.                       

Yachtaction är berättigad till full provision om båten blir såld inom 4 veckor efters avslutad auktion om båten inte blir såld på auktionen, utan säljs till annan köpare.

För företag som vill sälja gäller andra priser, bla pga att konsumentköplagen gäller i dessa fall. För prisinformation ber vi er vänligen kontakta oss via mail eller telefon:

Telefon: 08-55 92 42 94, mail: info@yachtaction.se

9. Inropsuppdrag

YACHTACTION tar inte emot inropsuppdrag utan köparen kan använda sig av sk Autobud.

10. Slutbetalning och handpenning

Vid accepterat bud skall hela köpeskillingen normalt betalas inom 5-10 arbetsdagar från det att auktionen är vunnen. Handpenning skall betalas till YACHTACTION  inom 2 arbetsdagar efter auktionen avslutats om ej annat överenskommits. Avtal om detta skickas ut direkt efter auktionen är avslutad. Normalt är handpenningen 10 % av båtens försäljningspris. Har inte handpenning erlagts äger YACHTACTION rätt att erbjuda auktionsobjektet till andra budgivare. OBS att du är bunden av ditt bud även efter förhandling i de fall då inte reservationspris uppnåtts. Utbetalningen av handpenningen skall inte göras förrän köparen har godkänt båtens skick enligt den gjorda beskrivningen. Handpenningen skall återbetalas om köparen vid hämtningen finner att objektet i väsentlig grad avviker från beskrivningen. Separata överenskommelser av betalning ska göras per mail och kan förhandlas innan auktionen för varje objekt.

11. Slutbetalning och leverans

Innan auktionsobjektet levereras skall köparen själv eller genom ombud på plats besiktiga och godkänna båten. Då skall ett för bägge parter bindande köpeavtal med godkännande av båten tecknas. Detta gör köpare och säljare själva. Leveransgodkännande skall ske inom 5-10 arbetsdagar från auktionsdagen (om inte annan överenskommelse har träffats). Båten skall alltid vara fullbetald innan avhämtning. 

12. Köparens undersökningsplikt

Det är köparen som skall kontrollera att auktionsobjektet motsvarar det han eller hon har rätt att förvänta sig med hänsyn till beskrivningen. Köpare som vunnit auktionen, ska i samband med leveransen noga undersöka auktionsobjektet och kontrollera att det svarar mot säljarens beskrivning. Begagnade varor kan ha fel och brister. Det är något som köparen måste räkna med. Att köpa på auktion av en privatperson innebär att det är köplagen som gäller. När säljaren är ett företag, gäller normalt konsumentköplagen. När säljaren är ett företag gäller följande: För fel eller skador som köparen borde sett vid visningen före auktionen eller vid avhämtningen ansvarar inte säljaren. Detsamma gäller fel som framgår av beskrivningen av egendomen, på nätet eller på plats. Auktionsköp innebär en ökad risk för köparen, men samtidigt en möjlighet att göra en bra affär. Kom ihåg att normalt slitage inte är fel i juridisk bemärkelse. Tänk också på att informationen på båtarna är utformad för att vara så enkel och översiktlig som möjligt. Observera också att ångerrätten inte gäller vid auktioner av denna typ.

13. Tryck och skrivfel samt tekniska fel eller problem

 YACHTACTION reserverar sig mot eventuella tryck- och skrivfel på sin hemsida. YACHTACTION kan inte heller garantera att alla bilder exakt återger båtarnas verkliga utseende. YACHTACTION har rätt att avstå från bud från vissa budgivare samt bestämma om budgivningen skall göras om på grund av oklarheter om sista bud, tekniska problem, felskrivningar eller andra orsaker.

 YACHTACTION ansvarar inte för kostnader, skada eller följdskada som kan åsamkas budgivare eller uppdragsgivare med anledning av ovanstående eller om bud ej registreras, vid fel på dator, kommunikation etc. Vid tekniska problem och missöden på YACHTACTION:s hemsida, som medför att rättvis budgivning inte kan ske, återupptas vanligtvis påbörjad auktion inom 48 timmar. Aktuella budgivare meddelas via e-post eller telefon i förekommande fall.

14. Säljarens ansvar för fel på båten 

Köplagen gäller för köp mellan privatpersoner. Är säljaren ett företag gäller normalt konsumentköplagen. 

15. Moms

Båtarna säljs inklusive moms om ej annat anges. Säljes båten med avdragsgill moms framgår detta tydligt av beskrivningen. Näringsidkare måste själva kontrollera om momsen på aktuellt försäljningsobjekt är avlyftbar i dennes verksamhet. Budgivningen sker alltid inklusive moms. För begagnade båtar inom EU i annat EU-land med avdragsgill moms, är det den lokala momsen som ingår om båten är äldre än 3 månader och färdats mer än 100 timmar..

16. Dröjsmål vid betalning

Båtarna skall fullbetalas inom 5-10 arbetsdagar efter auktionstillfället om inget annat har överenskommits. Om betalning ej fullföljs har YACHTACTION och ägaren till båten rätt att sälja den till annan köpare och behålla erlagd handpenning. Se även punkt 6, köparen är bunden av sitt bud.

 

 
Yachtaction logo
Yacht Action 
Kundtjänst: 08-55 92 42 94
Web: www.yachtaction.se